• نام پروژه: پرده شیدسان اسکرین

این نوع پرده با نوع بافت و روزنه های سوزنی شکل درخود امکان دید محیط را به شما می دهد .

با سان اسکرین شما میتوانید با داشتن نور کافی در محیط کار یا منزل بدون اینکه از بیرون به داخل دید داشته باشد دید خارج از محیط را نیز داشته باشید .

ولی در شب این امکان بر عکس میشود یعنی از بیرون دیده خواهید شد .

بنا بر این در محیط اداری بدلیل وجود ساعت کاری و تعطیلی در شب اشکالی نیست ولی در منازل برای بستن دید شب میبایست یک لایه به سان اسکرین اضافه کنید . ( شید دو مکانیزم یا شب و روز ) .

 

 

Call Now Button